Všeobecne obchodné podmienky

Všeobecne obchodné podmienky

Angličtina bez bifľovania / Všeobecné obchodné podmienky

Euvit, s. r. o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika


IČ: 29213592, DIČ: CZ29213592, zapísaná v obchodnom registri v Prahe, vložka C183219
www.euvit.cz, info@euvit.cz, telefón +420 270 005 525


 1. Úvod
  1. Tieto obchodné podmienky upravujú všetky záväzkové vzťahy spoločnosti Euvit, s.r.o. (ďalej iba „Euvit“), do ktorých vstupuje v súvislosti s používaním svojich elektronických systémov „vzdelávania“ a „testovania“ so svojimi klientmi.
  2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené vzťahy obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené vzťahy obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom.
  3. Všetky prípadné spory vzniknuté zo zmlúv uzatvorených podľa týchto obchodných podmienok medzi Euvit, s.r.o. a jeho klientmi budú riešené podľa platných právnych predpisov Českej republiky českými súdmi.
  4. Tieto obchodné podmienky sú prístupné na webových stránkach www.anglicitina-bez-biflovania.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia klientom.
 2. Vymedzenie pojmov
  1. Elektronické systémy „vzdelávania“ a „testovania“ sú internetové stránky spoločnosti Euvit a ostatné produktové WEBy jednotlivých kurzov a programy vytvorené spoločnosťou Euvit, určené k používaniu.
  2. Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou Euvit zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie digitálneho obsahu a služieb v elektronických systémoch vzdelávania a testovania spoločnosti Euvit.
  3. Klientom – spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
  4. Klient, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
 3. Použite elektronických systémov „vzdelávania“ a „testovania“
  1. Klient nie je oprávnený použiť akýmkoľvek spôsobom elektronický systém „vzdelávania“ alebo „testovania“ alebo jeho časti inak ako pre vlastnú potrebu v rámci vzdelávacieho jazykového kurzu, hlavne je zakázané jeho použitie formou šírenia a kopírovania alebo ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu spoločnosti Euvit. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu internetových stránok zo strany klientov.
  2. Pri využívaní elektronických systémom „vzdelávania“ a „testovania“ je nutné, aby klient disponoval webovým prehliadačom, kedy odporúčaným prehliadačom webových stránok je prehliadač Internet Explorer, verzia 11, Edge, Chrome 38 alebo Mozilla Firefox 33 (prípadne novšie verzie).
 4. Objednávka
  1. Záväznú objednávku môžete urobiť na webových stránkach, zaslať e-mailom, poštou alebo odovzdať osobne obchodnému zástupcovi spoločnosti Euvit.
  2. Riadne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Euvit si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch dní od jej prijatia v prípade, že:
   1. ju podala osoba alebo zástupca spoločnosti, ktorí v minulosti porušili svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Euvit, hlavne pokiaľ nezaplatili riadne a včas dojednanú odplatu;
   2. plnenie podľa objednávky by bolo v rozpore s obchodnou politikou spoločnosti Euvit alebo právnymi predpismi.
 5. Uzatvorenie zmluvy
  1. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Euvit. Všetky náklady vzniknuté klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.) si hradí klient sám.
  2. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
  3. Ak je klientom spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu zmluvy (ponuka) je umiestnenie ponúkaného kurzu spoločnosti Euvit na webové stránky, zmluva vzniká odoslaním objednávky klientom – spotrebiteľom a prijatím objednávky spoločnosti Euvit. Toto prijatie spoločnosti Euvit bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail spotrebiteľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
  4. Ak nie je klientom spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy je odoslaná objednávka kurzu kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Euvitu klientovi s týmto jeho návrhom alebo okamžikom začatia poskytovania služieb podľa objednávky.
  5. Uzatvorením zmluvy klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je klient dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  6. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania na webových stránkach a klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať a prípadne opraviť vyplňované údaje.
  7. Uzatvorená zmluva je spoločnosťou Euvit archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a je prístupná iba spoločnosti Euvit.
 6. Platobné podmienky
  1. Za poskytnuté služby prináleží spoločnosti Euvit odmena podľa cenníka služieb spoločnosti Euvit platného ku dňu doručenia objednávky spoločnosti Euvit. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, je cena za jedno zúčtovacie obdobie (mesiac) čiastka zodpovedajúca podielu ceny uvedenej v cenníku a počtu mesiacov, na ktorú bola zmluva uzatvorená.
  2. Spoločnosť Euvit akceptuje platby bankovým prevodom, platby kartou MasterCard alebo Visa, Visa Electronic, Maestro prostredníctvom internetového platobného portálu a platby na dobierku.
  3. Odmena je splatná na základe faktúry. Euvit vystaví klientovi faktúru do 15 dní od uzatvorenia zmluvy. Faktúra je splatná 7. deň odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  4. Euvit si vyhradzuje právo podmieniť začiatok poskytovania služieb uhradením zálohy v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom.
 7. Odstúpenie od zmluvy
  1. Euvit je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:
   1. klient je v oneskorení so zaplatením odmeny spoločnosti Euvit;
   2. klient preukázateľne poškodzuje dobré meno spoločnosti Euvit alebo jeho obchodných značiek.
  2. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že preukázateľne dôjde k úplnému prerušeniu poskytovania služieb zo strany spoločnosti Euvit po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní, okrem prípadov spôsobených vyššou mocou. Doba prerušenia poskytovania služby začína okamžikom, kedy klient písomne alebo e-mailom vyrozumie Euvit o prerušenie služby a vyzve ho k zjednaniu nápravy.
  3. Klient môže odstúpiť od zmluvy využitím „ročnej záruky vrátenia peňazí“, pokiaľ dodržal návod k štúdiu publikovaný na webových stránkach produktu, a napriek tomu sa jeho znalosti angličtiny nezlepšili. Túto záruku môže klient využiť najskôr 11 mesiacov a najneskôr 14 mesiacov od aktivácie kurzu.
 8. Práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  1. Pokiaľ je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internet), má spotrebiteľ právo bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť spoločnosti Euvit odoslané v tejto lehote.
  2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ zasielať na adresu prevádzky spoločnosti Euvit alebo na adresu elektronickej pošty spoločnosti Euvit.
  3. V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti spoločnosť Euvit peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dni od odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ich spoločnosť Euvit do spotrebiteľa prijala, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčí inak.
  4. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v lehote pre odstúpenie od zmluvy, kedy spoločnosť Euvit na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začala plniť služby dohodnuté v zmluve, uhradí spotrebiteľ spoločnosti Euvit pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamžiku odstúpenia od zmluvy podľa rozsahu poskytnutých služieb. Za výslovnú žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj prípad, kedy sa spotrebiteľ pod svojimi prístupovými údajmi prihlási do elektronického systému „vzdelania“ a „testovania“.
  5. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:
   1. o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
   2. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpení od zmluvy.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Euvit prehlasuje, že chráni osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  2. Euvit sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnutému klientovi pri používaní elektronického systému „vzdelávania“ alebo „testovania“, nebude prezentovať, predávať ani inak s nimi manipulovať bez súhlasu používateľa. Euvit je oprávnený obrátiť sa na klienta so žiadosťou o overenie správnosti poskytnutých osobných údajov.
  3. Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosti Euvit, a to pre účely realizácie práv a povinností z uzatvorených zmlúv, pre účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení klientovi.
 10. Záverečné ustanovenie
  1. Odlišné dojednania medzi zmluvnými stranami v zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami.
  2. Klient týmto výslovne a bez akýchkoľvek výhrad prehlasuje, že voči Euvitu nemá žiadne dlhy. V prípade, že áno, klient priloží ku svojej objednávke konkrétny zoznam týchto dlhov.
  3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. ledna 2015.

K stiahnutiu: